PRESENTATION AV LOKALT FORUM FÖR VÅRDBYGGNADSFORSKNING I GÖTEBORG

Sedan flera år har en grupp personer från både arkitektur och vårdsidan hyst ett starkt intresse att bilda en mer operativ undergrupp till den nationella föreningen Forum för Vårdbyggnadsforskning. Sedan tidigare har detta kommit till uttryck i form av lokalt anordnade vårdmiljökonferenser som fallit mycket väl ut, där ett starkt intresse för dessa frågor har varit tydligt bland de medverkande.

Vi utökade därför vår grupp med både representanter för forskning inom vårdmiljöområdet samt professionella från arkitektursidan, för att se vilka idéer som detta kunde generera.

Syfte
I syfte att på lokal nivå föra ut och implementera föreningens vision och mål bildades under 2007 en lokal forumgrupp i Göteborg.

Ambitionen är att vara ett nätverk för
• lokal inspiration till en ständig utveckling av vårdbyggnader till stöd för vården
• input inför nya vårdbyggnadsprojekt
• för studentarbetet på Chalmers genom att granska projekten delta i diskussionen
• för kontakter mellan olika aktörer involverade i vårdens byggnader

Med representanter från nationella Forums medlemmar i Västra Götalandsregionen
• Akademi
• Arkitektur
• Förvaltning
• Vård

Initiativtagare
Planeringsgruppen för Göteborgs Lokala Forum för Vårdbyggnadsforskning består i nuläget  av nedanstående personer, med en stark önskan om att närverket skall utvidgats och breddas med såväl medlemmar från vård som vårdbyggnadssidan:
• Magnus Carlstrand Leg. sjuksköterska Arkitekt SAR/MSA Nordstrand Frisenstam Rung Arkitektkontor
• Eva Ek Leg. sjuksköterska Arkitekt SAR/MSA White projektledning & Miljö
• Isabell Fridh Adjunkt doktorand Institutionen för vårdvetenskap Göteborgs universitet
• Ulrika Wallin Inredningsarkitekt SIR/MSA CGC arkitekter
• Helle Wijk Klinisk lektor Institutionen för vårdvetenskap Göteborgs universitet (sammankallande)
• Ola Sjöholm Leg. Sjuksköterska Kirurgi/S Sahlgrenska Universitetssjukhuset
• Inga Malmqvist Chalmers tekniska högskola Arkitektur
• Ingegerd Bergbom professor Institutionen för vårdvetenskap Göteborgs universitet

Tänkbara utvecklingsområden för ett Lokalt Forum för Vårdbyggnadsforskning

  • Akademiövergripande kurser inom vårdmiljö på Master- och forskar nivå.

  • Utbildning  på generell nivå för vårdens personal avseende vårdmiljöns betydelse för hälsa och vård omfattande ljud, ljus, teknik m.m.

  • Ett forum för stimulerande diskussioner kring vårdmiljöutveckling för berörda aktörer såsom arkitekter, beställare vårdare och forskare.Redovisning av goda exempel.

  • Linjeorganisationens stöd och stimulans för vårdmiljöutveckling.

  • Spridning av information och nätverksbyggande på Forums webbplats.