VERKSAMHET

Här berättar Peter Fröst om sina planer. Han utvecklar dem mer i sin första spalt från januari 2008.
Läs den här>>

Mål och visioner med professuren

Rundresa till Forums medlemmar

Mitt uppdrag vill jag inleda med en bred dialog med olika intressenter – medlemmarna i Forum för vårdbyggnad, andra organisationer och kunskapsutvecklare inom vårdområdet, forskarmiljön på Chalmers samt andra nationella och internationella forskarmiljöer. Jag genomför därför under mitt första år som professor en rundresa till Forums medlemmar.

Syftet är att:

  • bygga upp kontakter och samarbete för framtida undervisning och forskningsprojekt
  • få överblick över tillgänglig kunskap, kunskapsbehov, förväntningar och möjliga samarbetsområden
  • bygga upp en grund för en forsknings- och samverkansstrategi

Utbildning.

Jag vill fortsätta att etabler vård som ett viktigt och utbildningsområde för arkitektstudenterna på Chalmers. Särskilt betydelsefull i studentprojekten är direktkontakten med ”verkliga” problem och brukare. Det är min ambition att stimulera arbetet med att utforma kurser och vidareutbildning för verksamma arkitekter på Chalmers. Det är också viktigt att kunna erbjuda vårdens aktörer, t ex lokalplanerare och fastighetsansvariga, relevanta utbildningar för att förstå och kunna vara aktivt delaktiga i planering och utformning av den fysiska miljön.

Forskning.

Jag kommer att ägna arbetet med att formulera realistiska och väl förankrade forskningsprojekt som också är möjliga att finansiera stor uppmärksamhet. Min bakgrund som praktiker och forskare innebär att jag vill vara resultatinriktad och se både tillämpbarhet/nytta och vetenskaplig kvalitet som viktiga mål. Några områden som intresserar mig särskilt (skissmässigt antydda):

  • Min egen forskning har ett tydligt fokus mot tidiga skeden i byggprojekt och mot hur kundens/verksamhetens kunskap och värderingar förs in i planeringen för att skapa god arbetsmiljö. Detta vill jag fortsätta. Hur skapar man en verksamhetsförankrad lokalplaneringsprocess som samtidigt är yteffektiv?
  • Hur kan man skapa ökad kontinuitet, kvalitet och effektivitet i patienternas möten med sjukvården genom nya sätt att organisera flöden, ny rumslig organisering, och med nya former för informations- och kommunikationstjänster. Särskilt intressant är entréer, entrézoner, stråk, väntrum etc och hur man kan integrera sitt sjukhusbesök på ett bättre sätt med arbete, familj, osv. Kan sjukhusbesök kan bli en mer integrerad del av vardagspusslet genom att vardagslivets rum och sjukhusets rum kan integreras på ett bättre sätt?
  • Lean Healthcare och rumslig organisation i framtidens vårdbyggnader. Lean (eller uttryckt med andra ord) är idag ett begrepp som väcker intresse inom vården. Hur påverkar ett arbetssätt enl Lean-principer lokalbehovet. (Enligt ”Going Lean in Healt Care” exempel från Virginia Mason Medical Center minskade man lokalbehovet med 41% när man införde Lean). Kan utformning av nya lokaler, byggnader vara ett verktyg för att införa Lean?
  • Visualisering och simulering som stöd vid design av komplexa rumsfunktioner inom vården. Tillämpat på Operationssalar. Utveckla verktyg för att förbättra kommunikationen mellan olika aktörer, samordna teknik mm. Nya simuleringsmöjligheter som tar stöd från bl a utvecklingen inom dataspelsområdet skulle kunna nyttiggöras på ett bättre sätt i vårdens lokalplaneringsprocess.
  • Läkande miljöer. Finns evidens för att god arkitektur och vackra vårdmiljöer påskyndar läkande? Kan vi studera svenska exempel? Psykiatrin är ett exempel. Roger Ulrichs forskning m.m.