Forum vårdbyggnad i samverkan med Västra Götalandsregionen skapar förutsättning för utökad och långsiktig professur i vårdens arkitektur på Chalmers

Chalmers Arkitektur är den enda arkitektskola i Norden där vårdarkitektur ingår som en permanent del av arkitektutbildningen på mastersnivån. Detta har möjliggjorts genom att Forum vårdbyggnad har finansierat en adjungerad professur till 40 % vid Chalmers sedan 1998. Den förste adjungerade professorn var Åke Wiklund. Sedan 1 oktober 2007 innehas tjänsten av Peter Fröst, med stöd av SWECO och Chalmers.

PROFESSORNS SPALT – 2015

PROFESSORNS SPALT – 2014

PROFESSORNS SPALT – 2013

Peter Fröst

Centrum för vårdens arkitektur (CVA) på Chalmers inrättades i april 2010. Syftet var att utveckla och tillgängliggöra forskning samt samordna kunskapsbygget kring vårdarkitekturen i Sverige. Andra finansiärer har därefter tillkommit och Västra Götalandsregionen har sedan 1 januari 2011 finansierat den adjungerade professuren med ytterligare 20 %.

CVA har sedan starten genomfört en uppväxling av verksamheten, till både omfattning och innehåll. Som akademisk centrumbildning bedriver CVA forskning, genomför forskarutbildning samt bidrar till grund- och vidareutbildning inom området. I sin utåtriktade roll genomför CVA utvecklings- och implementeringsprojekt samt har etablerat sig som en nationell arena för kunskapsdelning genom att regelbundet arrangera temadagar, seminarier och workshops.

1 oktober 2013 påbörjas en ny fas för professuren. Peter Fröst är numera anställd på Chalmers som konstnärlig professor med omfattningen 80 %. Därigenom skapas en utökad och långsiktig lösning i samverkan mellan Forum vårdbyggnad, Västra Götalandsregionen och Chalmers med Chalmers Arkitektur som värdinstitution.

Syftet är
• Att skapa en långsiktig lösning för att stärka forskning och utveckling inom vårdens arkitektur;
• Att verka för stark kunskapsutveckling inom området, både som direkt tillämpbar, praktiknära kunskap och mer framtidsinriktad, visionär, praktikrelevant forskning och utveckling;
• Att i samverkan med omvärlden vara drivande i kollektiva kunskaps- och utvecklingsprocesser som spänner över flera discipliner och/eller professioner.

Med denna uppväxling och inriktning av tjänsten är förhoppningen att professuren starkare ska kunna verka för fältets etablering på forskningskartan, generera ökade externa medel, skapa en miljö för yngre forskare och doktorander samt bli en plattform för samverkan med regional relevans och internationell tyngd. Professuren är finansierad genom Forum vårdbyggnad 50 % och Västra Götalandsregionen 30 %. Förutom detta bidrar Chalmers Arkitektur genom indirekt ekonomiskt och praktiskt stöd för att säkerställa professurens infrastruktur.

Peter Fröst

Foto: Jan-Olof Yxell