ELEVARBETEN

Elevarbeten höste 2008: Space fore care – Healthcare in the 21st century

Under höstterminen 2008 har en grupp studenter på mastersprogrammet i Arkitektur på Chalmers studerat vårdarkitektur. Tillämpningsprojektet har varit en ny byggnad vid Huddinge sjukhus. Här ingick två uppgifter. Dels att utforma och addera en ny generell byggnad på ca 21 000 kvm till den befintliga sjukhusstrukturen. Det var här viktigt att studera och ta ställning till hur man bygger till ett strukturalistiskt sjukhus från 70-talet och utreda hur man kunde anpassa detta till omgivningarnas krav samt koppla sig till kommunikationsstråk, försörjning, entréer etc. Här måste långsiktighet, flexibilitet, generalitet, våningshöjder, dagsljus, teknik med mera vägas in.

I denna byggnad skulle sedan nya lokaler för hjärtkliniken med mottagning passas in. Studenterna arbetade här med ett preliminärt program som de fick från sjukhuset. Projektet har skett i samarbete med Huddinge sjukhus och Locum som har tagit emot studenterna och gett råd och synpunkter vid tre tillfällen på plats i Huddinge. Förhoppningen är att något av studenternas arbete kan inspirera Huddinges eget arbete med att planera för hur sjukhuset ska byggas till och utvidgas – något som är på agendan just nu.

Projektet har bestått av designarbete med lärarstöd, föreläsningar, litteraturseminarier och två studieresor.
Deltagare: Mehdi Bahrami, Besar Zifla, Simon Chan, Karie Yu Kit Ting, Johanna Raflund, Andrej Jodko, Viveka Nylén, Maria Berezecka-Figacz, Mohammad Kadivar.
Lärare: Peter Fröst, Arkitekt, Adj. professor– examinator, Inga Malmqvist, Arkitekt, lektor och Björn Gross, Arkitekt - övningsassistent.

Andrej Jodko (pdf, 0,6 MB) >>
Johanna Raflund (pdf, 2,8 MB) >>
Karie Yu Kit Tin och Simon Chan (pdf, 2,6 MB) >>
Maria Berezecka-Figacz (pdf, 1,6 MB) >>
Mohammad Kadivar (pdf, 1,3 MB) >>
Viveka Nylén (pdf, 5,6 MB) >>
Mehdi Bahrami och Besar Zifla (pdf, 07 MB) >>

Elevarbeten våren 2008: Neonatalavdelning SU/Östra sjukhuset, Göteborg

Under vårterminen 2008 har en grupp på 20 studenter i A2 på Chalmers under 3 månader arbetat i kursen "arbetets rum" och utformat en ny neonatalavdelning med 30 vårdplatser på SU/Östra sjukhuset i Göteborg. Vi har samarbetat nära med verksamheten, sjukhusets planeringsledare och med Västfastigheter.

Det har varit en stor utmaning för studenter så tidigt i sin utbildning att tränga in i en komplicerad verksamhet som en neonatal intensivvårdsavdelning. Visionen om icke-separerande vård dvs att föräldrarna ska ges möjlighet att delta i vården av sina barn dygnet runt, innebär sovplatser för 60 föräldrar på avdelningen. Förslagen, som presenterades på plats för verksamheten och övriga medverkande, innehåller lösningar med olika typer av integration mellan barn och föräldrar. Från intensivvårdssalar med separata föräldrakabysser till enkelrumslösningar med integrerat boende för föräldrar. Studenterna har kommit mycket långt i sina arbeten och genomfört uppgiften på ett imponerande sätt. Deras presentation rönte mycket stor uppskattning vid mötet med verksamheten och kommer att finnas med som ett viktigt inspirationsmaterial när projektet startar "på riktigt".
Kontaktlista för projektet finns här (pdf) >>
Förslag 1 (pdf) >>
Förslag 2 (pdf) >>
Förslag 3 (pdf) >>
Förslag 4 (pdf) >>
Förslag 5 (pdf) >>
Förslag 6 (pdf) >>
Förslag 7 (pdf) >>
Förslag 8 (pdf) >>


Kurs i vårdbyggnadsarkitektur – en del av det internationella mastersprogrammet på Chalmers Arkitektur

Internationella mastersprogrammet
Under 2006 inledde MedicHus ett samarbete med dåvarande forumprofessorn på Chalmers, Åke Wiklund och viceprefekt Inga Malmqvist, kring kursen i vårdbyggnadsarkitektur som hålls varje höst. Kursen är en del av det internationella mastersprogrammet på Institutionen för Arkitektur och MedicHus har genom utvecklingsledare/arkitekt MSA Morgan Andersson deltagit i undervisningen av studenterna. Övningarna syftar till att studenterna får en inblick i en verklig planeringssituation som är i ett tidigt skede. Planeringen sker tillsammans med personal, verksamhetsföreträdare, fastighetsförvaltare och andra aktörer. All undervisning sker på engelska. MedicHus experimentlokaler Vision Bo Äldre på Lillhagsparken har här kunnat användas som exempelmiljöer för fullskaleövningar.

Kaggeled
Under hösten 2006 genomfördes ett studieprojekt där det handlade om att skapa ett nytt äldreboende vid Kaggeleds Torg för Härlanda Stadsdelsförvaltning i Göteborg. Kursen pågick under oktober-december och presenterades i en utställning på Lillhagsparken i samband med ett seminarium om framtidens boende för äldre i december. Förslaget presenterades också för Härlanda Stadsdelsnämnd och för allmänheten vid en offentlig presentation. De tio olika förslagen har senare kunnat användas som referensmaterial vid fortsatt planering.
PM:et för projektet finns här (pdf) >>
Förslag 1 (pdf) >>
Förslag 2 (pdf) >>
Förslag 3 (pdf) >>
Förslag 4 (pdf) >>
Förslag 5 (pdf) >>
Förslag 6 (pdf) >>
Förslag 7 (pdf) >>
Förslag 8 (pdf) >>
Förslag 9 (pdf) >>
Förslag 10 (pdf) >>

Åkerhus och Olofstorp
Temat 2007 var seniorbostäder och som övningsobjekt valdes Åkerhus Äldreboende samt en tomt i anslutning till Solängens Äldreboende i Olofstorp. På Åkerhus handlade det om att exploatera en tomt i omedelbar anslutning till äldreboendet för seniorbostäder samt att bygga ett nytt aktivitetshus för äldre, gemensamt med äldreboendet. I Olofstorp skulle samma funktioner planeras på en i dag obebyggd tomt ett stycke från Solängens Äldreboende. Tillsammans med Utvecklingsenheten Senior Göteborg samt stadsdelsförvaltningarna i Tynnered och Lärjedalen arbetade de tio grupperna fram förslag som senare presenterades för tjänstemän, politiker och allmänhet vid en offentlig presentation i Angereds stadsdelshus.

[Förslagen kommer att läggas ut här.]

Erasmusprojekt på Lillhagsparken

"Erasmus Intensive Program Workplace Design, Health, Safety and Risk Prevention" är den utförliga titeln på den två veckor långa workshop som 40 studenter och lärare från fem olika tekniska högskolor i Rumänien, Frankrike och Sverige genomförde i Göteborg den 28 jan-8 februari 2008. I början av 2007 fick MedicHus genom utvecklingsledare/arkitekt MSA Morgan Andersson frågan från Chalmers om de var intresserade att ställa upp med sin kompetens och några studieobjekt. Fokus låg på risker i arbets-/boendemiljön utifrån både personalens och de boendes perspektiv och scenen utgjordes av äldreomsorgen i Sverige och Göteborg. Programmet genomfördes under värdskap av Institutionen för Arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola inom ramen för Erasmus, vilket är ett samarbetsorgan för universitet och högskolor, där studenter och lärare kan utbyta erfarenheter och kunskaper mellan olika länder och fackområden. Workshopen 2007 genomfördes i Clermont-Ferrand i Frankrike och år 2009 står Rumänien som värdland för arrangemanget.

Bland studenterna fanns designers, arkitekter och ingenjörer som studerade ett antal äldreboenden för att, med utgångspunkt i olika nationaliteter och fackområden, hitta ett antal nya lösningar och idéer på olika praktiska och organisatoriska problem. Grupperna identifierade fem olika problemområden och arbetade fram förslag inom dessa:

• Freedom – Hur stödjer man den personliga friheten i en vårdmiljö?
• Flexibility – Flexibel miljö för att hushålla med ytor och underlätta utnyttjandet av inomhusmiljön
• Outside-inside – Bättre kontakt mellan ute och inne
• Social integration – Hur kan man underlätta för människor att mötas?
• Workload – Arbetsbelastningen i en framtid med större konkurrens om arbetskraften?

Undervisningen skedde på engelska och i lärargruppen ingick tre lärare från Frankrike, tre lärare från Rumänien samt Morgan Andersson, MedicHus och fil dr Saddek Rehal från Chalmers, som också var huvudansvarig för programmet. Under första studieveckan arbetade studenterna på Chalmers, medan den andra veckan var förlagd till Lillhagsparken. Studenterna har här kunnat arbeta i MedicHus experimentlokaler, Vision Bo Äldre, i Lillhagsparken 11.