DOKTORANDPROJEKT

Som en följd av den utökade grundutbildningen i byggandet av vårdlokaler har intresset för dessa ökat och lett till påbörjade examensarbeten och doktorandarbeten.

 

DOKTORANDPROJEKT OM DEN FYSISKA MILJÖN PÅ ÄLDREBOENDEN

Morgan Andersson är sedan år 2009 industridoktorand på Chalmers Arkitektur. Efter arkitektexamen på Chalmers 1995 och anställning 1995-1996 på Stadsbyggnadskontoret har Morgan sedan 1997 arbetat inom Göteborgs Stad med förvaltning och fastighetsutveckling och sedan 2004 med FoU-frågor. Lokalförvaltningen förvaltar och utvecklar bl a fastigheter med särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade. Projektet finansieras till lika delar av Chalmers och Göteborgs Stad och pågår 2009-2013. Kunskaper och erfarenheter från fastighetsområdet samt från arbete med psykiskt sjuka äldre inom psykogeriatriken på 1980-talet utgör viktiga drivkrafter i projektarbetet.

Forskningsprojektet handlar om särskilda boendeformer för äldre och om hur lokalerna används av personal och boende. Syftet med projektet är att öka kunskapen om särskilda boendeformer för äldre och målet är att identifiera faktorer som påverkar användning och användbarhet. Under projektet har den dagliga användningen av gemensamma utrymmen för social samvaro utforskats. Olika metoder använts: Deltagande observationer och gruppintervjuer av personal samt individuella intervjuer av boende, anhöriga, arkitekter och ansvariga inom äldreområdet genomfördes 2009-2011. Under 2012 skickades en enkät ut till personal och chefer på tio äldreboenden i olika delar av landet.

Förväntade effekter av projektet är a) att möjliggöra bättre funktionsprogram vid om- och nybyggnad av äldreboenden, b) att underlätta fysisk resursplanering inom äldreomsorgen och c) att möjliggöra riktlinjer för ändamålsenlig fastighetsförvaltning av omsorgsmiljöer för äldre.

DOKTORANDPROJEKT MED BIDRAG FRÅN BYGGFORSKNINGSRÅDET

Forums satsning på vårdbyggnadsforskning på Chalmers har bidragit till finansiering från Byggforskningsrådet av industridoktorander.

Landstinget i Dalarna och Västra Götalandsregionen har tillsammans med Facilities Management Chalmers fått anslag till två industridoktorander inom vårdbyggnadsområdet. Det är från BFR:s programområde Byggherren med kunden i fokus som pengarna kommer. BFR bekostar forskningsprojektet, forskarutbildning och handledning medan landstingen står för lönekostnaderna för doktoranden under en 3+5-årsperiod. Målet med projekten är licentiatexamen och så småningom en doktorsexamen.

Projektet Utveckling av processer i lokalplaneringen hos kontinuerliga byggherrar med utgångspunkt i vårdsektorns byggande har formulerats av Åke Wiklund, Sven Fristedt, Lennart Ring och Jan Åke Granath. Projektet ska analysera och värdera nu tillämpade planeringsprocesser för lokalförsörjningen inom vårdsektorn. Syftet är därefter att föreslå bättre processer med avseende på kundnytta och verksamhetsstöd. Metoder som ska användas i detta projekt är fallstudier och jämförande studier av processer inom andra sektorer. Detta för att ta fram nya metoder för verksamhetsanalys, programskrivning och processgenomförande. Metoder som sannolikt även går att tillämpa på situationer som byggherrar i allmänhet, utanför vården, befinner sig i. Detta gäller inte minst hur man ställer krav på generella byggnader som kan motsvara kraven från över tiden föränderliga verksamheter.

Projektet Simulering som verktyg för planering och byggande inom vård- och omsorg har formulerats av Åke Wiklund och Hans Lindgren tillsammans med Martin Bergdahl. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla en kompetens som gör att byggherrefunktionen inom vårdsektorn blir mer kompetent att förutse olika systemlösningars påverkan på kärnverksamhetens kvalitet och effektivitet samt att förutse hur byggherrens egen verksamhets och kärnverksamhetens krav samspelar.

Projektet syftar konkret till att utveckla en kompetens inom modellerings- och simuleringstekniken som bidrar till det övergripande syftet. Genom att utveckla sådan kunskap inom applikationsområdet menar vi också att en generell kunskap kan tillskapas som sedan kan vidareutvecklas av den disputerade forskaren och därmed bli en resurs dels för vårdsektorn men också för näringslivet i stort.

Anders Melin, SWECO FFNS, kommer att som industridoktorand bedriva forskning och utvecklingsarbete inom arkitektur/närsjukvård. Han kommer att analysera och utveckla begreppet Framtidens Närsjukhus.

BFRs totala satsning mot FM Chalmers omfattar fem industridoktorander.

Projekten kommer att kunna följas på Chalmers Arkitekturs webbplats.