Peter FröstPROFESSORNS SPALT – SEPTEMBER 2009

Ett intensivt läsår har gått – forskningen i fokus det kommande året

Så har ännu ett läsår passerat på Chalmers och efter en lång skön sommar känns det naturligt att skriva en liten rapport till Forums hemsida. Det gångna året har varit intensivt med mastersprojekt och examensarbetare m.m. Nu känns det som om jag har bättre grepp om Chalmers och hur saker och ting fungerar där, vem som gör vad osv. Inför nästa år är det forskningen som kommer att vara i fokus för mina ansträngningar och vi har nu tryckt på startknappen för uppbyggnaden av ett nationellt kompetenscentrum inom vårdbyggnad på Chalmers. Ni kommer att höra mer om detta från mig under hösten.

Undervisning

Mastersutbildning

Under hösten 2008 arbetade en grupp studenter i mastersprogrammet på Arkitektur med vårdbyggnader. Uppgiften i år var utformningen av en ny byggnad vid Karolinska Huddinge sjukhus. Huddinge ville se hur en ny byggnad på ca 21 000 m2 skulle kunna adderas den befintliga byggnadsstrukturen. Studenterna var därför tvungna att överväga en ny byggnads långsiktiga roll dvs hållbarhet över tid - mått/moduler, flexibilitet, våningshöjd, ljus, teknik etc. I den andra delen av arbetet använde studenterna det preliminära programmet för hjärtkliniken vid Huddinge sjukhus och såg hur detta skulle kunna placeras i den nya byggnaden. Studenternas projekt har genomförts i samarbete med lokalplanerare, vårdpersonal och andra företrädare från Huddinge sjukhus samt Locum. Förhoppningsvis kan studenternas material inspirera och fungera som idéillustrationer till Huddinges fortsatta planering och utbyggnad.

Kandidatutbildning

Under vårterminen 2009 arbetade en grupp på 28 studenter i årskurs två i projektet ”Arbetets rum”. De jobbade under 3 månader med att utforma ett nytt kirurgiskt och onkologiskt öppenvårdsplan/mottagning på Östra sjukhuset Göteborg. Studenterna har samarbetat nära med verksamheten och sjukhusets planeringsledare. Studenterna har liksom förra året kommit mycket långt i sina arbeten och det har varit mycket uppskattat av vårdpersonalen på Östra och andra som deltagit i projektet.

Examensarbeten

Under våren har Chalmers valt en samlad process för ex-jobb. Det innebär att studenterna har gemensamma seminarier där man följer varandras projekt. Jag har haft ansvar för en grupp med fem studenter som arbetat med vårdbyggnader, alla i nära samarbete med respektive landsting. Johanna Raflund har arbetat med UMAS byggnad 33 i Malmö och studerat hur man bygger om en vårdbyggnad från 70-talet till moderna vårdavdelningar med patientcentrerad vård och enkelrum. Isak Runeson och Mikael Rücker har arbetat med en nybyggnad för psykiatri i Umeå och utvecklat en arkitektoniskt intressant lösning utan korridorer. Maria Berezecka har gjort ett exjobb med titeln IVA – vision och verklighet. Det har utförts i samarbete med Sahlgrenska akademin och hon har utvecklat en idealmodell av IVA-rum som bygger på senaste forskningsrön om patientens välbefinnande. Besar Zifla har deltagit i en internationell arkitekttävling om framtidens sjukhus - The transformation of healthcare – och i princip ritat sig igenom ett helt sjukhus som exjobb.

Kompetenscentrum vårdbyggnad

Planerna på att skapa ett nationellt kompetenscentrum för vårdbyggande har tagit fastare form och nu går vi in i en mer aktiv fas. Idén har presenterats och diskuterats i olika forum under det gångna året och vi har stöd från både Forum och Chalmers för detta. Vår vision är att skapa ett kompetenscentrum för vårdbyggnad i Sverige för gemensamt forskningsbaserat kunskapsbyggande och kunskapsutbyte. Målet är att utveckla och samordna nationell forskning inom området, genomföra forskarutbildning och stimulera grund- och vidareutbildning. Ett sådant centrum skulle kunna ta fram forskningsbaserad kunskap samt vara en neutral plattform för samverkan kring kunskapsbygget hos dem som bygger för vård. Det skulle också koppla till nordisk och internationell vårdbyggnadsforskningen och säkerställa att nya forskningsresultat görs tillgängliga i Sverige. Kompetenscentrat bygger på Forums FoU-program. Centrat riktar sig till Forums medlemmar bland landsting och kommuner som vill stödja och ta del av forskning och kunskapsbygget inom ett sådant centra. Det kommer också att rikta sig till olika forskningsfinansiärer för att tydliggöra vårdbyggnadsforskningen och dess sammanhang. Inledningsvis beskrivs ett antal konkreta forskningsprojekt som koordineras inom centrat. En viktig uppgift är också att genomföra exempelprojekt för att inspirera, bana väg och därigenom bygga upp en infrastruktur.

Forskningssekreterare

Arkitekten och forskaren Marie Strid på Chalmers har förordnats på 20% av Chalmers som forskningssekreterare inom vårdbyggnadsområdet. Tjänsten är finansierad av Forum. Syftet är att förstärka den kunskapsnod som under ett antal år etablerats vid Chalmers kring vårdbyggnadsfrågor. Forskningssekreteraren ska vara koordinator mot forskningsfinansiärer och bistå Chalmers och den adjungerade professorn vid initiering av forskningsprojekt med inriktning mot vårdområdet. Maries huvuduppgift ska inledningsvis vara att stödja utformandet och uppbyggandet av ett nationellt kompetenscentrum för vårdbyggnad på Chalmers Arkitektur.

Forskargruppen vårdbyggnad

Vi har startat en seminarieserie för forskare intresserade av vårdbyggnader. Under höst- och vår har vi träffats fem gånger och förutom Chalmersforskare har vi även haft deltagare från Sahlgrenska Akademin vid några tillfällen. Syftet är att skapa en akademisk mötesplats där vi kan avhandla olika frågor och teman som tex litteraturstudier, formulering av forskningsfrågor samt exjobbsgenomgångar.

Skandinavisk konferens för vårdbyggnadsforskare

En konferens för 22 vårdbyggnadsforskare genomfördes 21-22 januari. Syftet var att skapa en gemensam bild av vad som planeras och pågår inom området. Samtidigt som planeringen för ny- och ombyggnad av vårdbyggnader växer i de skandinaviska länderna märks ett ökat intresse för vårdbyggnadsforskning. Vården är forskningsintensiv och dess företrädare efterfrågar även forsknings- och evidensbaserad kunskap i utformningen av vårdbyggnader. På flera ställen i Skandinavien strävar man efter att bygga upp forskarmiljöer inom området. Samtidigt är forskningen fortfarande relativt liten och utspridd. Vårdbyggnadsforskning är ett tvärdisciplinärt område som ofta behöver tidliggöras för att bättre passa in forskningsfinansiärernas uppdrag. Det är därför av flera skäl viktigt att etablera ett skandinaviskt forskarnätverk så att den kritiska massan ökar och kunskap kan bytas mellan miljöerna. Möjligheterna att finansiera forskning inom området borde därmed kunna förbättras.

Vårdbyggnadsföreläsningar

Chalmers Arkitektur genomförde en föreläsningsserie med temat "Architecture for Health Care" med fyra gästföreläsningar under våren. Inbjudna var fyra nordiska arkitektkontor verksamma inom vårdbyggnadsområdet . Föreläsningsserien ordnades tillsammans med Forum för vårdbyggnadsforskning och samordnades med den vidareutbildningskurs som Forum ordnade under våren "vårdens lokaler - framtidens behov". Föreläsningarna besöktes även av intresserade från Göteborg och studenter. Vit två av tillfällena lyckades vi fylla A-salen dvs mer än 150 personer som lyssnade!.

Föreläsarna var White arkitekter (Sverige), Bengt Svensson och Charlotte Ruben som berättade om NKS projektet., CF Möller (Danmark), Tom Danielsen som främst berättade om Århus nya Universitetssjukhus, Sweco Paatela Architects Oy (Finland) Mikael Paatela som berättade om Triangelsjukhuset i Helsingfors och Universitetssjukhuset Turku och slutligen Medplan AS, (Norge), Arvid Ottar som berättade om Rikshospitalet Oslo och St Olav Trondheim. Presentationerna från föreläsningarna finns tillgängliga på Chalmers hemsida.

Peter Fröst

Foto: Jan-Olof Yxell