PROFESSORNS SPALT – OKTOBER 2008

Reflektioner från det första året

Nu har snart det första året gått av den utmanande uppgiften att vara ”Forums” professor i vårdbyggnad på Chalmers. Det har varit ett spännande men omtumlande år. För mig har det handlat om att hela tiden göra nya saker som jag har försökt överblicka och begripa medan de utförs. Det har varit skönt att ha tillbringat en del tid i forsknings- och undervisningssammanhang tidigare. De erfarenheterna har varit ett bra stöd.

Rundresa till Forums landstingsmedlemmar

Rundresan till landstingsmedlemmarna i Forum under det första året har varit mycket positivt. Planen är att det ska vara genomfört innan detta års utgång. Resan går från söder norrut och i dagsläget har jag fem landsting som återstår (av 21). Det har hjälpt mig att komma in i uppgiften och börja förstå ”kartan”. Det har också varit otroligt lärorikt, jag har träffat många kloka, kunniga och engagerade människor runt om i landet. En förhoppning är också att mötena, där många olika frågor har diskuterats fritt, har varit givande även för landstingen. Jag har också träffat Forummedlemmarna White arkitekter och Medic Hus, som själva har tagit initiativ till möte. Mycket välkommet och något som jag hoppas att fler gör framöver!

Att Forum och dess verksamhet är välkänt och uppskattat i landstingen är glädjande. Överallt har jag blivit väl mottagen. Mötena har gett mig en unik överblick över hur de olika landstingen jobbar, vad som är på gång och vad man funderar på. Det har slagit mig att trots att man jobbar under något olika villkor finns det många saker som är gemensamma och kan sägas ligga i tiden – t ex nya lokaler för operation, vårdavdelningar med enkelrum, akutmottagningar och psykiatri. Många beskriver idag hur man står inför ökade investeringar i vårdbyggnader. Detta innebär att man behöver ställa om från en förvaltande roll till att skapa en organisation för utveckling av nya projekt. Personalrekryteringen och kompetensuppbyggnad har här varit ett givet ämne för diskussion. Här finns ett stort kunskapsbehov. Därför har jag genomgående mött en positiv nyfikenhet på vad professuren, forskning och studenter kan tillföra den praktiska verksamheten. Kursen vårdens lokaler efterfrågas och det har därför känts skönt att kunna berätta för de senaste som jag har besökt att planering för en ny kurs har påbörjats.

De landsting som har haft förmånen att träffa den förre professorn Åkes Wiklunds studenter från Chalmers beskriver att de har goda erfarenheter av studentprojekt. Många har förklarat sig intresserade av att ta emot studenter i framtiden och jag har börjat upprätta en ”kölista”…

Chalmers

Att återvända till Chalmers har på många sätt känts som att ”komma hem”. Jag tog min examen där 1985 och kände fortfarande igen några av mina forna lärare – nu som kollegor. Flera har jag också träffat under de år jag arbetade med min avhandling. Vad som har slagit mig, bl a genom mina resor och diskussionerna på Chalmers, är hur stort behovet av vårdbyggnadsforskning faktiskt är och hur mycket här finns att uträtta. Och där har jag till min glädje hittat en grupp forskare på Chalmers som jag har inlett samarbete med. Vi har tillsammans börjat formulerat en vision om att bygga upp ett centrum för vårdbyggnadsforskning som bygger på Forums FoU-program.

Det planeras som sagt ökade investeringar i sjukvårdsbyggnader. Vi ska bygga för en forskningsbaserad verksamhet – vården. Det är därför anmärkningsvärt att kunskapen om hur man utformar lokalerna för vården idag är så lite forskningsbaserad. Detta innebär därför ett unikt tillfälle att bygga upp forskningsbaserad kunskap som kan komma det nya vårdbyggandet till del.

Etablerandet av ett centrum för vårdbyggnadsforskning på Chalmers tror jag skulle kunna bidra till detta. Här kan vi ta fram nationellt viktig kunskap, utveckla idéer och visioner om framtidens vårdbyggande, initiera och driva forskningsprojekt, vara en mötesplats, samordna kunskapsbygget nationellt, hålla svenskt vårdbyggande informerad om internationell utveckling och kunskapsbyggande med mera.

Chalmers avser att inrätta ett antal doktorandtjänster vid Arkitekturinstitutionen. Två av dessa kan med delad finansiering ses som ”vårdbyggnadsdoktorander”. En är klar och en ny industridoktorand är på väg in på Chalmers. För den andra har vi annonserat på Forums hemsida och jag hoppas att någon av Forums medlemmar känner sig manad. Jag har deltagit i två forskningsansökningar som vi tyvärr har fått avslag på. Genom detta har jag bl a lärt mig att det gäller att hitta rätt forskningsfinansiär för det vi vill göra. Vårdbyggnadsforskning ligger för de flesta forskningsfinansiärer i mellanrummet mellan vård och byggnader. Här har Forums FoU-program en viktig pedagogisk uppgift att fylla. Jag kommer därför att fortsätta att uppvakta finansiärer.

Parallellt med att söka finansiering och intressenter för forskning är det viktigt att hitta personer som vill forska. Jag har därför kontinuerligt diskussioner med möjliga doktorander. Vi planerar en Nordisk forskarträff för att knyta ihop vårt lilla land med de övriga nordiska länderna, som också genomför eller planerar stora nyinvesteringar i vårdbyggnader.

Undervisning

Under vårterminen 2008 arbetade en grupp på 20 studenter i årskurs två på arkitektutbildningen i projektet ”Arbetets rum”. De jobbade under 3 månader med att utforma en ny neonatalavdelning med 30 vårdplatser på SU/Östra sjukhuset i Göteborg. Studenterna har samarbetat nära med verksamheten, sjukhusets planeringsledare och med Västfastigheter. Det har varit en stor utmaning för studenter så tidigt i sin utbildning att tränga in i en komplicerad verksamhet som en neonatal intensivvårdsavdelning. (Se förslagen under elevarbeten på Forums hemsida) Studenterna har trots detta kommit mycket långt i sina arbeten och det har varit mycket uppskattat av vårdpersonalen på Östra och andra som deltagit i projektet.

Nu är vi inne i planeringen av höstens Mastersprojekt. På Mastersnivån erbjuds studenterna ett vårdbyggnadsprojekt i årskurs 5, dvs sista terminen innan ex-jobbet. I skrivande stund finns fortfarande en del osäkerhet kring antal studenter i årets vårdbyggnadsprojekt - enligt Åke Wiklund ingen ovanlighet som sedan alltid har löst sig. Planen är att vi ska arbeta med Karolinska Huddinge och se hur nya byggnader som innehåller mottagningar och vårdavdelningar kan adderas till en sådan sjukhusstruktur.

Föreläsningar

Uppdraget som professor har inneburit att jag har blivit inbjuden som föreläsare vid ett flertal tillfällen. SKL:s nationella fastighetsråd bjöd in mig att föreläsa vid deras konferens i Stockholm, de Danska Regionerna ordnade en temadag i Köpenhamn kring ”Fremtidens Sygehusbyggeri” med anledning av att Danmark ska investera 100 miljarder danska kronor i sjukhusbygge och Medic Hus ordnade ett seminarium om Teknik & Miljöer för äldre i Göteborg, för att nämna några. Kul och ett givet tillfälle att knyta kontakter.

Slutreflektioner


Mina slutreflektioner är att Åke Wiklund har lyckats etablera vårdbyggnad som ett starkt undervisningsämne på Arkitektur Chalmers. Studenterna möter det på kandidatnivån i Åk 2 och på Mastersnivån. Det känns tryggt att kunna vara en del av detta och försöka fortsätta i Åkes fotspår. Vårdbyggnadsforskningen kan utvecklas. Det är en utmaning som jag brinner för. Samtidigt måste man vara ödmjuk och inse att det tar tid att bygga upp forskning och det är inte är en enmansföreställning. Att samla forskare och intressenter bland Forums medlemmar, formulera relevanta forskningsuppgifter som engagerar, attrahera doktorander/forskare och säkerställa finansiering – detta är utmaningar som står framför oss som vill utveckla vårdbyggnadsforskningen i Sverige!

Peter Fröst