peter_fröstPROFESSORNS SPALT – JANUARI 2008

Mina mål och visioner med professuren

Tjänsten som adjungerad professor i vårdbyggnad vid Chalmers är en spännande utmaning. Jag ser den som en möjlighet att stimulera intresset för vårdmiljöer bland arkitektstudenter, utveckla ny forskningsbaserad kunskap om sambanden mellan vård och lokalutformning samt skapa nätverk för ökat utbyte mellan Chalmers och vårdens aktörer.

Den etablerade nära kopplingen mellan högskola och vårdsektorn är en särskild och unik kvalitet som kan vidareutvecklas genom nya mötesformer, metoder och tekniker. Jag har också konstaterat att personer inom vården är särskilt öppna och intresserade av sambanden mellan verksamhet och miljö. Vården står dessutom inför stora lokalinvesteringar under de närmsta åren som skärper kraven på ny kunskap och som ger möjlighet till konkreta projekt och utvecklande samarbeten av olika slag.

Bred dialog med Forums medlemmar

Mitt uppdrag vill jag inleda med en bred dialog med olika intressenter – medlemmarna i Forum för vårdbyggnad, andra organisationer och kunskapsutvecklare inom vårdområdet, forskarmiljön på Chalmers samt andra nationella och internationella forskarmiljöer. Jag genomför därför under mitt första år som professor en rundresa till Forums medlemmar.

Syftet är att

  • bygga upp kontakter och samarbete för framtida undervisning och forskningsprojekt

  • få överblick över tillgänglig kunskap, kunskapsbehov, förväntningar och möjliga samarbetsområden

  • bygga upp en grund för en forsknings- och samverkansstrategi

Utbildning

Den förre professorn Åke Wiklund har etablerat vård som ett viktigt och utbildningsområde för arkitektstudenterna på Chalmers. Detta arbete vill jag fortsätta. Särskilt betydelsefull i studentprojekten är direktkontakten med ”verkliga” problem och brukare. Studenterna tränas i att själva driva kunskapssökandet, att samverka med verksamheten och att arbeta i team. De får stimulans, inspiration och träning som reflekterande praktiker. Inom vårdområdet är det särskilt viktigt att kunna hantera komplexa designuppgifter där många och ofta motstridiga parametrar ska prioriteras och vägas samman och många intressenter och inblandade komma till tals.

Det är min ambition att stimulera arbetet med att utforma kurser och vidareutbildning för verksamma arkitekter på Chalmers. Det är också viktigt att kunna erbjuda vårdens aktörer, t ex lokalplanerare och fastighetsansvariga, relevanta utbildningar för att förstå och kunna vara aktivt delaktiga i planering och utformning av den fysiska miljön.

Forskning

Vården är van att arbeta med att integrera forskningsresultat från medicinsk och teknisk forskning. Detta är ett förhållningssätt som jag gärna vill se spritt även till utformning av vårdens lokaler. Här måste man dock inledningsvis reflektera över vilka problem som hanteras bäst av forskning i samarbete med praktiken och vilka problem verksamma praktiker själva kan ta itu med i ett utvecklingsarbete som får stöd från forskningen. Därefter kan konkreta förslag till forskningsprojekt arbetas fram.

Det gäller även tänkbara avhandlingsprojekt för doktorander. Här är det en stor utmaning att engagera intresserade unga arkitekter, lokalförvaltare/projektledare/lokalplanerare och vårdpersonal som vill utveckla sig genom forskning.

Jag kommer att ägna arbetet med att formulera realistiska och väl förankrade forskningsprojekt som också är möjliga att finansiera stor uppmärksamhet. Min bakgrund som praktiker och forskare innebär att jag vill vara resultatinriktad och se både tillämpbarhet/nytta och vetenskaplig kvalitet som viktiga mål.

Några områden som intresserar mig särskilt (skissmässigt antydda):

  • Min egen forskning har ett tydligt fokus mot tidiga skeden i byggprojekt och mot hur kundens/verksamhetens kunskap och värderingar förs in i planeringen för att skapa god arbetsmiljö. Detta vill jag fortsätta. Hur skapar man en verksamhetsförankrad lokalplaneringsprocess som samtidigt är yteffektiv?

  • Hur kan man skapa ökad kontinuitet, kvalitet och effektivitet i patienternas möten med sjukvården genom nya sätt att organisera flöden, ny rumslig organisering, och med nya former för informations- och kommunikationstjänster. Särskilt intressant är entréer, entrézoner, stråk, väntrum etc och hur man kan integrera sitt sjukhusbesök på ett bättre sätt med arbete, familj, osv. Kan sjukhusbesök kan bli en mer integrerad del av vardagspusslet genom att vardagslivets rum och sjukhusets rum kan integreras på ett bättre sätt?

  • Lean Healthcare och rumslig organisation i framtidens vårdbyggnader. Lean (eller uttryckt med andra ord) är idag ett begrepp som väcker intresse inom vården. Hur påverkar ett arbetssätt enl Lean-principer lokalbehovet. (Enligt ”Going Lean in Healt Care” exempel från Virginia Mason Medical Center minskade man lokalbehovet med 41% när man införde Lean). Kan utformning av nya lokaler, byggnader vara ett verktyg för att införa Lean?

  • Visualisering och simulering som stöd vid design av komplexa rumsfunktioner inom vården. Tillämpat på Operationssalar. Utveckla verktyg för att förbättra kommunikationen mellan olika aktörer, samordna teknik mm. Nya simuleringsmöjligheter som tar stöd från bl a utvecklingen inom dataspelsområdet skulle kunna nyttiggöras på ett bättre sätt i vårdens lokalplaneringsprocess.

  • Läkande miljöer. Finns evidens för att god arkitektur och vackra vårdmiljöer påskyndar läkande? Kan vi studera svenska exempel? Psykiatrin är ett exempel. Roger Ulrichs forskning m.m.

Kombinera praktik och vetenskap

Som professor vill jag fortsätta med att kombinera min praktiska och vetenskapliga verksamhet. Detta ger möjligheter att ta problem från den praktiska verklighetens behov in till forskningen och sedan komma tillbaka till praktiken igen med ny kunskap. På så sätt fördjupas kunskapen och nya metoder och tekniker blir prövade tillsammans med vårdens aktörer. Jag vill gärna se denna loop mellan praktik och forskning som en modell för mitt framtida arbetssätt som adjungerad professor.

Den nya kunskapen måste sedan systematiseras och bearbetas teoretiskt för att kunna läggas till grund för ytterligare forskning i egen eller andras regi för att även på längre sikt gagna slutanvändarna – patienter och vårdens personal. Forskningen skall självklart också ha sådan vetenskaplig kvalitet att den kan publiceras och presenteras i tidskrifter och vid konferenser.

Vad hoppas jag av Forums medlemmar?

Jag hoppas att man tar kontakt ned mig och ser mig som en resurs för att kunna utforska saker som man ser behov av men inte har möjlighet, tid eller resurser att lösa själv. Ett problem delar man kanske med andra dvs det är generaliserbart och möjligt att formulera som ett forskningsämne. Här handlar det om att skapa nätverk, hitta intresserade som vill forska kring detta och att hitta finansiering.

Jag hoppas också att man öppnar sina dörrar för mina studenter! Hitta projekt och ser vilken fantastiks resurs det är att ha ett gäng unga arkitektstudenter som kommer in i verksamheten, tar sig an uppgifter med friska ögon. Det ger möjlighet till nya infallsvinklar och är en stor stimulans för vården och verksamheten att vara med om en sådan här process – verksamhetsutveckling av högsta klass!

Peter Fröst